Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

XIX ZJAZD PTDL 2017

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
03 - 06 września 2017


Regulamin 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I WYSTAWIE POLMEDLAB 2017

 

 

§1. Postanowienia ogólne


1.    XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i wystawa POLMEDLAB 2017 odbywają się w dniach 3-6.09.2017 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. Sesja inauguracyjna Zjazdu odbywa się 3.09.2017 r. w DoubleTree by Hilton Krakow Hotel & Convention Center przy ul. Dąbskiej 5.
2.    Organizatorem Zjazdu jest Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej. Biuro Organizacyjne Zjazdu prowadzi firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. 
3.    Oficjalna strona internetowa Zjazdu znajduje się pod adresem: www.ptdl2017.pl   
4.    Zarejestrowanie uczestnictwa w Zjeździe jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

5.    Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
6.    Warunkami uczestnictwa w Zjeździe są:
•    dokonanie rejestracji,
•    wniesienie opłaty rejestracyjnej,
•    wykonane niezwłocznie po przybyciu na Zjazd osobistego potwierdzenia swojej obecności w recepcji konferencyjnej.


§2. Rejestracja


1.    Rejestracja na Zjazd możliwa jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.ptdl2017.pl  
2.    Osoba dokonująca rejestracji na Zjazd bierze na siebie zobowiązanie dokonania opłaty rejestracyjnej. Dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty. 
3.    Uczestnik zobowiązany jest do uważnego wypełnienia danych płatnika podczas rejestracji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych danych w formularzu rejestracyjnym. 
4.    Uczestnik po dokonaniu rejestracji otrzyma automatyczną wiadomość zwrotną na adres e-mail podany 
w formularzu.
5.    Finalne potwierdzenie uczestnictwa i wszystkich zamówionych usług zostanie przesłane w sierpniu 2017 r. 

 

§3. Opłaty


1.    Informacja o opłatach za uczestnictwo w Zjeździe jest zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.ptdl2017.pl  
2.    Pełna opłata rejestracyjna obejmuje:
•    identyfikator uprawniający do uczestnictwa we wszystkich obradach oraz do wstępu na wystawę POLMEDLAB 2017,
•    materiały zjazdowe,
•    certyfikat uczestnictwa,
•    uczestnictwo w Imprezie Otwarcia,
•    przerwy kawowe i lunche.
3.    Jednodniowa opłata rejestracyjna obejmuje:
•    identyfikator uprawniający do uczestnictwa we wszystkich obradach oraz do wstępu na wystawę POLMEDLAB 2017 w danym dniu, 
•    materiały zjazdowe,
•    certyfikat uczestnictwa,
•    przerwy kawowe i lunch.
4.    Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów udziału w Spotkaniu Towarzyskim w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva oraz zakwaterowania.
5.    Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju uczestnictwa i terminu dokonania płatności.

 

§4. Realizacja płatności, faktury


1.    Przewiduje się następujące formy płatności za udział w Zjeździe:
•    przelewem bankowym na podstawie faktury proforma, która zostanie wystawiona przez Biuro Organizacyjne Zjazdu a następnie przesłana drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email
•    za pośrednictwem systemu płatności online (szybkie przelewy oraz karty kredytowe).
2.    W tytule przelewu należy umieścić: Imię i nazwisko uczestnika + PTDL2017
3.    W przypadku płatności za większą ilość uczestników, w tytule przelewu należy umieścić nazwiska tych osób bądź przesłać pełną listę uczestników na adres: ptdl2017@targi.krakow.pl
4.    Wszelkie koszty bankowe ponosi uczestnik.
5.    W przypadku uregulowania płatności, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 14 dni po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Biura Organizacyjnego i przesłana Uczestnikowi drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email. 
6.    Na życzenie Uczestnika, papierowy oryginał faktury – zamiast faktury elektronicznej – może zostać przekazany podczas Zjazdu lub wysłany na wskazany adres za pośrednictwem poczty. 
7.    Faktury końcowe będą wystawiane na życzenie Uczestnika do 15 października 2017 r.
8.    Data dokonania płatności jest równoznaczna z datą rejestracji.
9.    Wstęp na Zjazd i wystawę POLMEDLAB 2017 jest możliwy wyłącznie po dokonaniu opłaty.

 

§5. Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty


1.    Rezygnacja Uczestnika z udziału w Zjeździe wymaga zachowania formy pisemnej – drogą elektroniczną na adres: ptdl2017@targi.krakow.pl. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji.
2.    Opłata manipulacyjna związana z rezygnacją wynosi 50 zł brutto. 
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Zjeździe w terminie:
- do 30.06.2017 r. opłata rejestracyjna zostanie zwrócona w całości z potrąceniem opłaty manipulacyjnej,
- po 30.06.2017 r. opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. 
4.    W przypadku nieobecności Uczestnika lub braku informacji o rezygnacji z udziału: opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. 
5.    Wszelkie zwroty będą dokonywane po zakończeniu Zjazdu, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika. 
6.    Zmiana osoby zarejestrowanej jest możliwa do 28 sierpnia 2017 r. Zgłoszenie zmiany uczestnika może zostać dokonane drogą mailową pod adresem ptdl2017@targi.krakow.pl

§6. Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika


1.    Każdy z Uczestników ma obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatora przez cały czas trwania Zjazdu, wystawy POLMEDLAB 2017 oraz wszystkich wydarzeń towarzyszących Zjazdowi i okazywania go na prośbę personelu lub ochrony.
2.    Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Kongres.
3.    Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Zjazdu.


§7. Postanowienia końcowe


1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Zjazdu. Aktualny program publikowany będzie na stronie internetowej www.ptdl2017.pl  
2.    W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
3.    W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Kongresów.
4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
5.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z uczestnictwem w Zjeździe będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd Organizatora.
6.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.ptdl2017.pl